1. ATBILDĪBA
1.1. Pārdevējs un Pircējs ir atbildīgi viens otram par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei, pārkāpjot noteikumus Igaunijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.
1.2. Klients ir atbildīgs par to datu pareizību, kas norādīti reģistrācijas veidlapā kā pastāvīgajam tiešsaistes veikala klientam vai veicot pasūtījumu. Ja Pircējs sniedz nepilnīgus vai nepareizus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par radītajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja atlīdzināt radušos zaudējumus.
1.3. Klients ir atbildīgs par paroles, kas nepieciešama, lai iekļūtu tiešsaistes veikala vidē, drošu lietošanu un apņemas nodrošināt, lai viņa parole nenonāktu trešo personu (tostarp nepilngadīgu ģimenes locekļu) rokās.
1.4. Gadījumā, kad Pircējam rodas aizdomas, ka viņa pieteikšanās dati ir nonākuši trešās personas rīcībā, viņš apņemas informēt Pārdevēju un nekavējoties mainīt paroli.

2. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE
2.1. Pircējs dod Pārdevējam nepārprotamu un apzinātu piekrišanu savu personas datu apstrādei.
2.2. Datu pārsūtīšana starp Klientu, bankām un karšu maksājumu centru tiek šifrēta, tā nodrošinot Klienta personas datu un bankas datu drošību. Maksājums tiek veikts ārpus tiešsaistes veikala vides, attiecīgās bankas vai pakalpojumu sniedzēja drošajā maksājumu vidē. Tiešsaistes veikalam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes informācijai.
2.3. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.
2.4. Apstrādājamie personas dati ir dati, kas tiek pieprasīti no Klienta, reģistrējot kontu un/vai veicot pasūtījumu (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pašreizējā konta numurs, groza saturs un pirkumu vēsture).

2.5. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus, lai izpildītu pasūtījumu (tostarp, lai nosūtītu ar pasūtījumu saistītus paziņojumus), apmaksātu preces, piegādātu preces un sagatavotu personalizētus piedāvājumus.
2.6. Klienta personas datu apstrādātājs ir Felistella OÜ, reģistrācijas kods 12018979, adrese Pikk 9, 10123 Tallinn, Harjumaa.
2.7. Pārdevējs nenodod Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot:
2.7.1. uzņēmumam, kas sniedz kurjerpasta pakalpojumus, ciktāl tas nepieciešams preču piegādei Pircējam.
2.7.2. Pasūtījumu izpildes nolūkā un pilnvarotie apstrādātāji nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā Pārdevējs.
2.8. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt savus personas datus un pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.
2.9. Pārdevējs ir personas datu apstrādātājs un nodod personas datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, EveryPay pilnvarotajam apstrādātājam.
2.10. Mēs glabājam lietotāja datus uz nenoteiktu laiku vai līdz brīdim, kad Klients vēlas tos dzēst.