1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1. Šie interneta veikala standarta noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – Nosacījumi) ir spēkā visām tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp visām personām un Felistella OÜ, reģistrācijas kods 12018979, veicot pirkumu interneta veikalā www.felistella.eu. Pasūtītāja iesniegtais pasūtījums ir pirkuma-pārdevuma līgums starp Felistella OÜ un Pircēju. Felistella OÜ piekrīt līgumam, uzsākot pasūtījuma izpildi. Felistella OÜ patur tiesības vajadzības gadījumā atcelt pasūtījumu.
1.2. Pircēja pienākums ir iepazīties ar Nosacījumiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Nosacījumiem un Cenrādi un ka viņš tos saprot.
1.3. Vienojoties par attiecībām, līgumslēdzējas puses ievēro Saistību tiesību likumu, citus Igaunijas Republikas likumus un citus tiesību aktus, kā arī interneta veikala www.felistella.eu Nosacījumus.
1.4. Izdevniecībai Felistella ir tiesības grozīt un papildināt šos Nosacījumus, kā arī Cenrādi, lai palielinātu interneta veikala www.felistella.eu lietošanas uzticamību. Nosacījumu un Cenrāža grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc attiecīgā grozījuma vai papildinājuma publicēšanas tīmekļa vietnē www.felistella.eu. Ja Pircējs ir iesniedzis savu pasūtījumu pirms grozījumu spēkā stāšanās datuma, uz Pircēju attiecas nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī, ja vien tiesību aktos vai šajos nosacījumos nav noteikts citādi.
1.5. Nosacījumos lietotie jēdzieni:
Pircējs – pakalpojuma lietotājs, kas ir viena no līguma pusēm, fiziska vai juridiska persona, kura ir iesniegusi pasūtījumu un noslēgusi pirkuma-pārdevuma līgumu;
Līguma puses – interneta veikala lietotājs, no vienas puses, un izdevniecība Felistella kā pasūtījuma izpildītājs, no otras puses;
Maksājums – jebkura naudas summa, ko Klients samaksājis vai kas jāmaksā, pamatojoties uz pirkuma-pārdevuma līgumu;
Apmaksas termiņš – diena, kurā Felistella OÜ ir jāsaņem Maksājums;
Darbdiena – diena, kas nav sestdiena, svētdiena, svētku vai svētku diena, no plkst. 9.00 līdz 17.00;
Pasūtījums – veidlapa, ko aizpilda klients, norādot obligātos datus (uzvārds, vārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, pasūtījuma piegādes adrese).

2. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN PIRKUMA VEIKŠANA
2.1. Interneta veikalā www.felistella.eu piedāvātās preces var iegādāties gan fiziskas, gan juridiskas personas.
2.2. Pircējs izvēlas atbilstošo (-ās) preci (-es), norāda katras preces daudzumu un preces piegādes veidu.
2.3. Pasūtītās preces cenai tiek pieskaitītas piegādes izmaksas atbilstoši klienta izvēlētajam piegādes veidam.
2.4. Pirkuma-pārdevuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (līgums stājas spēkā), sākot ar brīdi, kad izdevniecības Felistella norēķinu kontā tiek ieskaitīta summa, kas maksājama par pasūtījumu.

3. CENA
3.1. Visas cenas interneta veikalā www.felistella.eu ir norādītas eiro ar PVN.
3.2. Interneta veikala www.felistella.eu cenas ir spēkā rēķinā norādītajā maksājuma periodā.
3.3. Izdevniecībai Felistella ir tiesības jebkurā laikā mainīt interneta veikalā publicētās cenas. Ja cenas interneta veikalā ir mainītas pēc tam, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un samaksājis par to, izdevniecības pienākums ir piegādāt pasūtītās preces par cenām, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4. PRECES APMAKSA
4.1. Lai veiktu maksājumu, Pircējs pasūtījuma veidlapas lapā izvēlas atbilstošu maksājuma veidu.
4.2. Preces var apmaksāt:
4.2.1. sekojot internetbanku saitēm (Swedbank, SEB, Luminor, Citadele).
4.2.2. Ar maksājumu karti (Visa, Mastercard).
4.2.3. Apple Pay
4.3. Felistella partneris karšu maksājumu pieņemšanā ir SEB Pank. SEB ir izvēlējies AS EveryPay par savu maksājumu risinājumu pakalpojumu sniedzēju.

5. PASŪTĪJUMA IZPILDE, PRECES PIEGĀDE UN NODOŠANA
5.1. Iegādātās preces tiek piegādātas klientam tā izvēlētajā veidā. Interneta veikals www.felistella.eu piegādā preces Pircējam Latvijā.
5.2. Ja tiek izvēlēts kurjerpasta piegādes veids, preces tiks piegādātas Pircējam pēc Līguma stāšanās spēkā saskaņā ar Līguma 2.4. punktu. Ja prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā, pasūtījums tiek izpildīts 1–3 darbdienu laikā un piegāde tiek veikta 1–2 darbdienu laikā.
5.3. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas piegādes adresi mainīt nav iespējams.
5.4. Noformējot pasūtījumu, jāpārliecinās, ka kontaktinformācija ir pareiza, lai izvairītos no kavēšanās un pārpratumiem piegādes laikā. Izdevniecība Felistella un uzņēmums, kas sniedz transporta pakalpojumus, nav atbildīgi par piegādes kavējumiem un citiem pārpratumiem, ja tos izraisījuši neprecīzi vai nepareizi dati, kas ievadīti, veicot pasūtījumu.

6. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA UN PRECES ATGRIEŠANA
6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma (atteikties no Preces) 14 kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas, nosūtot attiecīgu iesniegumu ar atteikumu no līguma vai nu papīra formātā kopā ar atgrieztajām Precēm, vai uz e-pastu: epood@felistella.eu. Pircēju atgriežamās preces tiek pieņemtas tikai ar atgriešanas paziņojumu.
Atgriešanas pieteikuma veidlapu var atrast šeit
6.2. Preču nosūtīšanas izdevumus Pārdevējam sedz Pircējs, izņemot gadījumus, kad atgrieztās preces neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareiza vai bojāta prece).
6.3. Preces ir jānosūta atpakaļ, izmantojot SmartPost, DPD, Venipak vai Omniva (Peetri Selver) pakomātu 14 dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma iesniegšanas. Kontakttālrunis: +372 55 199 09.
6.4. Atgriezto preču bojājumu gadījumā Pircējs ir atbildīgs par vērtības samazināšanos preču lietošanas dēļ, ja preces ir lietotas citādi, nekā paredzēts, lai pārliecinātos par preču saturu, kvalitāti un funkcionalitāti. Lai pārliecinātos par preču saturu, kvalitāti un funkcionalitāti, Pircējs rīkojas ar precēm un lieto tās tikai tā, kā tas parasti ir atļauts veikalā.
6.5. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta ar lietošanas pēdām, izdevniecībai Felistella ir tiesības samazināt kompensāciju par preci, ja prece ir lietota vairāk, nekā tas ir atļauts parastā veikalā.
Lai pārliecinātos par preču kvalitāti un funkcionalitāti, Pircējs rīkojas ar precēm un lieto tās tikai tā, kā tas parasti ir atļauts veikalā.
6.6. Kļūdaini nosūtītas un/vai nekvalitatīvas preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs apņemas pieņemt šādu preci atpakaļ un aizstāt to ar atbilstošu. Ja Pārdevējs nevar piedāvāt piemērotu aizstājējproduktu, Pārdevējs atgriezīs Pircējam par produktu samaksāto naudu 1–2 darbdienu laikā. Atkarībā no maksājuma metodes naudas līdzekļu saņemšana var aizņemt līdz 7 darbdienām.
6.7. Interneta veikals var atteikties atgriezt naudu, kamēr Pārdevējs nav saņēmis preces, kas ir līguma priekšmets.
6.8. Naudas atgriešana tiks veikta, izmantojot to pašu maksājuma metodi, kas izmantota, veicot pasūtījumu.
6.9. Atgriežamā nauda tiks pārskaitīta uz norādīto bankas kontu 1–2 darbdienu laikā pēc paziņojuma par preču atgriešanu saņemšanas, ja Pircējs ir atgriezis preces 14 dienu laikā, izņemot šo Nosacījumu 6.4. punktu. Atkarībā no maksājuma metodes naudas saņemšana var aizņemt līdz 7 darbdienām.

7. PERSONAS DATI UN TO IZMANTOŠANA
7.1. Izmantojot interneta veikala www.felistella.eu pakalpojumus un veicot pirkumus (noslēdzot līgumu), mēs lūdzam Pircējam sniegt tikai tos personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei, iegādājoties preces. Pircējs dod skaidru un apzinātu piekrišanu izdevniecībai Felistella savu personas datu izmantošanai un apstrādei.
7.2. Reģistrējamie personas dati ietver informāciju par Pircēja pasūtījumu: vārds, uzvārds, iela, mājas un dzīvokļa numurs, pilsēta/ciemats, pasta indekss, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes veids.
7.3. Visi Pircēju personas dati, kas iegūti, apmeklējot interneta veikalu un veicot pirkumus, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. 

7.4. Pircēja personas dati, kas nepieciešami preču piegādei klientam, tiek nodoti uzņēmumam, kas sniedz transporta pakalpojumu.
7.5. Ar šo izdevniecība Felistella apliecina, ka personas datu aizsardzība tiek nodrošināta ar visiem tiesību aktos noteiktajiem drošības pasākumiem, un apņemas reģistrētos personas datus nenodot nepiederošām personām.
7.6. Izdevniecība Felistella patur tiesības nodot personas datus par Pircējiem likumīgi pilnvarotai personai, kas apstrādā personas datus, pildot likumā noteiktos oficiālos pienākumus, kā arī personai, kurai ir likumīgi apstiprinātas tiesības to darīt, un tas ir Pircēja vai trešās personas brīvības, veselības un dzīvības aizsardzības nolūkā.

8. ATBILDĪBA
8.1. Izdevniecība Felistella ir atbildīga pret Pircēju un Pircējs ir atbildīgs pret Izdevēju par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei šo Nosacījumu pārkāpuma rezultātā Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.
8.2. Izdevniecība Felistella neuzņemas atbildību par Pircējam nodarītiem bojājumiem vai preču piegādes kavējumiem, ja bojājumi vai piegādes kavējumi radušies tādu apstākļu dēļ, kurus Izdevējs nevarēja ietekmēt.
8.3. Jautājumos, kas nav noteikti šajos Nosacījumos, tos reglamentē spēkā esošie Igaunijas Republikas tiesību akti.
8.4. Strīdi, kas rodas saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi interneta veikalā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās nav panākta, Pircējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības departamentā, Patērētāju sūdzību komisijā vai Harju apgabaltiesā, lai aizsargātu savas tiesības. Pircējs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību. Risinot strīdus, ņem vērā Igaunijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus.