Kasutustingimused

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning Felistella OÜ, registrikood  12018979, www.felistella.eu  e-poe vahendusel  toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele. Kliendi poolt esitatud tellimus on ostu-müügi lepinguks Felistella OÜ ja kliendi vahel. Felistella OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma. Felistella OÜ jätab endale vajadusel õiguse tellimus tühistada.

1.2. Tingimustega tutvumine on kliendile  kohustuslik. Klient kinnitab, et on eelnevalt tutvunud kehtivate Tingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on talle arusaadavad.

1.3. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning www.felistella.eu  e-poe Tingimustes kokkulepitust.

1.4. Felistella OÜ-l on õigus www.felistella.eu  e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.felistella.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendile  tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Tingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid:

Klient – teenuse kasutaja, üks lepingu pooltest, tarbijast füüsiline isik või juriidiline isik, kes on esitanud tellimuse ja sõlminud ostu-müügi lepingu;

Lepingupooled – e-poe teenuse kasutaja ühelt poolt ja Felistella OÜ kui tellimuse täitja teiselt poolt;

Makse – Kliendi poolt ostu-müügi Lepingu alusel  makstav või maksmisele kuuluv mistahes rahasumma;

Maksetähtaeg – päev, millal makse peab olema laekunud Felistella OÜ arvelduskontole;

Tööpäev – päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigi- ega rahvuspüha, alates kella 09.00-st kuni 17.00-ni;

Tellimus – nõutud andmetega vorm (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress).

  1. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA OSTU SOORITAMINE

2.1.  www.felistella.eu  e-poe pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

2.2. Klient valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse ning toodete kohaletoimetamise viisi.

2.3. Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

2.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Felistella OÜ arvelduskontole.

  1. HIND

3.1. Kõik www.felistella.eu  e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2.  www.felistella.eu  e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul.

3.3. Felistella OÜ-l on õigus igal ajal muuta e-poe toodete hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Felistella OÜ tarnima Kliendile  vastav toode tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

  1. TOODETE EEST TASUMINE

4.1. Makse sooritamiseks Klient valib tellimuse vormistamise leheküljel endale sobiv makseviis.

4.2. Toodete eest on võimalik tasuda:

4.2.1. Internetipanga linkide kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Citadele).

4.2.2. Maksekaardiga (Visa, Mastercard).

4.3. Felistella partneriks kaardimaksete vastuvõtmisel on AS SEB Pank. SEB on valinud oma makselahenduse teenusepakkujaks AS EveryPay.

  1. TELLIMUSE TÄITMINE, TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1. Felistella e-poest saab tellida kaubad SmartPOSTi ja Omniva pakiautomaati, Eesti Posti postkontorisse või postipunkti. Samuti saab kasutada kohaletoimetamiseks Venipak kullerteenust.
Veebipood www.felistella.eu tarnib kaupa Kliendile Eesti piires.

5.2. Kaup saadetakse Kliendile tellimusel märgitud ja valitud kättetoimetamise viisil.

5.3. Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Kliendini peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 2.4. Kohaletoimetamise aeg laos olevale kaubale on 1-3 tööpäeva.

5.4. Sihtkoha hilisem muutmine peale tellimuse vormistamist ja tellimuse eest tasumist  ei ole võimalik.

5.5. Palun jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Felistella OÜ ja postiteenusepakkuja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

  1. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, edastades selleks lepingust taganemise avalduse kas paberkandjal koos tagastatavate Toodetega või e-postiaadressil epood@felistella.eu. Kliendi tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos tagastusavaldusega.

Tagastusavalduse leiate siit

6.2. Kauba saatmise kulud müüjani kannab tagastaja, välja arvatud juhul, kui põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

6.3. Kaubad tuleb tagastada SmartPost või Omniva pakiautomaadi (Peetri Selver) kaudu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kontakttelefoni number on +372 55 199 09.

6.4. Rikutud või kahjustanud tooteid tagastada ei ole võimalik.

6.5. Juhul kui tagastatakse valesti saadetud toode ja/või ebakvaliteetne toode, kohustub Müüja sellise toote tagasi võtma ja asendama selle analoogse sobiva tootega. Kui Müüjal pole asenduseks sobivat toodet pakkuda, tagastab ta Kliendile kauba eest tasutud raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

6.6. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud.

6.7. Tagasimakse tehakse sama maksemeetodiga, mida kasutasite tellimuse esitamisel.

6.8. Tagastamisele kuuluva raha kanname Teie näidatud arveldusarvele tagasi 14 päeva jooksul.

7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1.  www.felistella.eu  e-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) küsime vaid neid andmeid, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Felistella OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, telefoninumber, e-posti aadress, tarnimise viis.

7.3. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

7.4. Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.5. Käesolevaga kinnitab Felistella OÜ, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega ja  kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.6. Felistella OÜ jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

  1. VASTUTUS

8.1.Felistella OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Felistella OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Felistella OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Felistella OÜ ei saanud mõjutada.

8.3. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.4. E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Sisestage otsimiseks vähemalt 4 tähemärki

Copyrighted Image